Praktyka absolwencka w świetle prawa

Przed odbyciem praktyk warto zapoznać się ze wszystkimi aspektami prawnymi. Kto może zostać praktykantem? Jakie są jego obowiązki i prawa? Za co odpowiedzialny jest praktykodawca?  Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w poniższym tekście- zapraszamy.

Umowa o praktykę absolwencką to odrębny, szczególny typ umowy cywilnoprawnej, który nie dotyczy zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Kwestie jej zawierania reguluje ustawa o praktykach absolwenckich. 

W skrajnym przypadku jeśli macie problemy to polecamy także nasz artykuł w którym opisujemy mobbing na stażu.

Nie dla każdego

Cel praktyki- określony w ustawie- jest prosty:  ułatwienie absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego i nabywania niezbędnych umiejętności praktycznych. Praktykantem w świetle prawa może zostać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i jednocześnie nie świętowała dotychczas 30. urodzin. Posiadanie polskiego obywatelstwa nie jest koniecznością- ustawę stosuje się także do osób, które ukończyły szkoły za granicą równorzędne polskiemu gimnazjum.

Umowa rzecz święta

Praktykę odbywa się na podstawie „Umowy o praktykę absolwencką” zawartej z pracodawcą. W niej winny znajdować się informacje dotyczące:

  • okresu odbywania praktyki (maksymalnie 3 miesiące, kolejne umowy nie wydłużają tego okresu),
  • rodzaju pracy, jaką ma wykonywać praktykant,
  • wysokości wynagrodzenia (maksymalnie dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, w większości przypadków nie ma kłopotów z dostosowaniem się do tej reguły, ponieważ praktyki są zazwyczaj… bezpłatne),
  • tygodniowy wymiar czasu pracy (coraz częściej, szczególnie w dużych korporacjach, praktyki odbywane są w pełnym wymiarze czasu, a więc 40h tygodniowo),

Praktyka absolwencka nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej.

Nie chcę, ale muszę

Jeżeli praktykę odbywamy bezpłatnie mamy prawo rozwiązać umowę (na piśmie) w dowolnym momencie. W przypadku praktyki wynagradzanej pieniężnie termin wypowiedzenia wynosi 7 dni. Cywilnoprawny charakter umowy powoduje, że osobom odbywającym praktykę nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego (oczywiście strony w umowie mogą ustalić inaczej). Umowa nakazuje natomiast zachować kodeksowe wymiary odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Co mi panie dasz?

Bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, odpowiednie środki ochrony indywidualnej, gwarancję równego traktowania, a także (na wniosek praktykanta) pisemne zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i nabytych umiejętnościach podczas wykonywania praktyki- to wszystko, bezwarunkowo,  musi zapewnić praktykodawca. Zostać nim może zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak i osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Wszystkie kwestie nieopisane powyżej strony ustalają między sobą - walczcie o swoje!

Pamiętajcie także żeby dobrze przygotować się do spotkania. Zastanówcie się jakie pytania na rozmowie o praktyki mogą was spotkać, a także zastanwócie się jak powinno wyglądać dobre cv. Tylko dzięki takiemu podejścu może wykazać się lepiej niż wasi konkurenci.  

Niedługo na portalu kolejny tekst „zgodny z prawem”. Tym razem zajmiemy się problematyką staży.

 

*Artykuł dotyczy państwa polskiego, nie uwzględnia praktyk odbywanych za granicą.

 

Michał