W świetle prawa: staż finansowany przez urząd pracy

Planujesz odbyć staż finansowany przez urząd pracy? Nie wiesz co cię czeka, na co możesz liczyć, na co musisz być gotowy? W niniejszym tekście przedstawimy aspekty prawne dotyczące odbywania owego stażu przeznaczonego dla osób bezrobotnych w Polsce- warto się z nimi zapoznać.

Dla kogo?

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001) staże finansowane przez urzędy pracy skierowane są do wszystkich (niezależnie od stopnia wykształcenia) osób posiadających status bezrobotnych, które nie ukończyły 25 roku życia*.

Jak długo?

Krótko mówiąc- staże, którymi się zajmujemy, mogą trwać do 12 miesięcy, nie dłużej. Poza tym bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż.

Jeśli chodzi o czas pracy- bezrobotny odbywający staż nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo**.

On nam…

Pracodawca, tudzież organizator stażu, zobowiązany jest do:

                - zapoznania stażysty z programem stażu, jego obowiązkami i uprawnieniami (o tym podobno mówią niechętnie) oraz regulaminem pracy
                - zapewnienia bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników
                - szkolenie w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych
                - zapewnienia uczestnikom stażu bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych na zasadach przewidzianych dla pracowników (jak było u was?)
                - wystawienia opinii po zakończeniu realizacji programu stażu (w terminie do 7 dni od zakończenia stażu)

Uwaga- organizator stażu nie ma obowiązku zatrudnienia nas po odbyciu stażu!

A my jemu…

Jesteśmy grzeczni: przestrzegamy ustalonego rozkładu czasu pracy, sumiennie i starannie wykonujemy zadania objęte programem, stosujemy się do poleceń (chyba, że są sprzeczne z prawem, a więc w ogień nie skaczemy), przestrzegamy przepisów i zasad obowiązujących u organizatora stażu (regulamin pracy, tajemnica służbowa, BHP i Ppoż)… No i sporządzamy sprawozdanie z przebiegu stażu, a w nim zawieramy informacje na temat wykonywanych zadań, nabytych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Co z urlopem?

Drodzy stażyści- w oddali widać możliwość otrzymania płatnych dni wolnych! Zgodnie z przepisami, na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia stażyście wolnego w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbycia stażu. Co więcej, za owe wolne przysługuje stypendium.

Warto też dodać, że okres odbywania stażu dla bezrobotnych wlicza się do stażu pracowniczego, od którego zależą uprawnienia pracownicze (w tym przyszłe prawo do wyższego wymiaru urlopu).

O co jeszcze walczyć?

O swoje! A więc na pewno o:

- zwrot kosztów przejazdu- może on dotyczyć całych 12 miesięcy (całego stażu). Starania o zwrot kosztów mogą czynić wszystkie osoby, które na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, odbywają przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenie, staż lub zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania.

Warunek dodatkowy- stażysta nie może otrzymywać wynagrodzenia wyższego aniżeli dwukrotność minimalnego ustawowego wynagrodzenia za pracę.

- zwrot kosztów zakwaterowania- walczyć powinni ci, którzy odbywają staż poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie.

Warunek dodatkowy- (podobnie jak w przypadku kosztów przejazdu) wynagrodzenie niższe aniżeli 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

I to chyba tyle.
Czytajcie uważnie umowy, dbacie o swój interes i… powodzenia!

 

*Ustawa przewiduje możliwość skorzystania ze staży przez osoby powyżej 25 lat (do 27 roku życia). Osoby te mogą zostać skierowane na staż w okresie 12 miesięcy od momentu ukończenia uczelni wyższej.

**W przypadku osób niepełnosprawnych- 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo.

 

Michał