Regulamin

1.    Postanowienia ogólne
1.1.    Niniejszy regulamin obejmuje wszystkie usługi świadczone przez firmę w ramach portalu internetowego NieParzęKawy.pl.

2.    Definicje terminów użytych w niniejszym regulaminie
2.1.    Portal – internetowy serwis NieParzęKawy.pl dostępny pod domenami: nieparzekawy.pl oraz nieparzękawy.pl
2.2.    Praktykant lub Stażysta – osoba fizyczna, która opisała swoje doświadczenie zawodowe na Portalu poprzez Dodanie Opinii
2.3.    Zespół – zespół NieParzęKawy.pl wliczający w skład jego właścicieli
2.4.    Dodanie Opinii – oznacza fizyczne wypełnienie Formularza na stronie NieParzęKawy.pl
2.5.    Formularz – formularz dodawania opinii jest stroną internetową z wbudowanymi pytaniami, dzięki któremu Praktykant lub Stażysta może opisać swoje doświadczenie zawodowe na Portalu poprzez zakładkę Dodaj Opinię
2.6.    Opinia – opisane doświadczenie zawodowe Praktykanta lub Stażysty zgodnie ze standardami wytyczonymi w Formularzu

3.    Korzystanie z Portalu
3.1.    Korzystanie z Portalu przez Praktykantów oraz Stażystów jest bezpłatne.
3.2.    Przez korzystanie rozumie się dodawanie opinii, jak i przeglądanie opinii innych Praktykantów lub Stażystów.
3.3.   Na Portalu zamieszczane są również artykuły tematyczne, które są zamieszczone w zakładce Baza Wiedzy. Stanowią one integralną część Portalu i również są one udostępniane dla Praktykantów i Stażystów bez żadnych opłat.
3.4.    W przypadku stwierdzenia przez Zespół zagrożenia bezpieczeństwa danych lub bezpieczeństwa Portalu możliwe jest podjęcie decyzji przez Zespół o tymczasowym zamknięciu działalności Portalu.


4.    Dodawanie Opinii
4.1.    Główną wartością dodaną Portalu są opinie o praktykach lub stażach zamieszczone na portalu przez Praktykantów lub Stażystów.
4.2.    Dodawanie opinii odbywa się poprzez opisanie swojego doświadczenia zawodowego przez Praktykanta lub Stażystę w Formularzu.
4.3.    Dane podawane w Formularzu obejmują wszystkie istotne informacje dotyczące opiniowanej praktyki bądź stażu, w tym:
•    Nazwę firmy
•    Rok odbywania praktyki/stażu
•    Miasto odbywania praktyki/stażu
•    Branża
•    Czas trwania
•    Rodzaj praktyki
•    Wynagrodzenie netto
•    Średni dzienny czas pracy
•    Ocena  w skali od 1-5 trafności dwudziestu czterech twierdzeń nt. praktyki/stażu
•    Dwóch dowolnych wypowiedzi praktykanta lub stażysty nt. jego doświadczeń
•    Polecenie praktyki oraz firmy
•    Imię Praktykanta lub Stażysty
•    Adres e-mail
4.4.    Walidacja dodanej opinii odbywa się poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail wysłanej po zakończeniu dodawania opinii.
4.5.    Praktykant lub Stażysta może dodać tylko jedną opinię dotyczącą jego/jej konkretnego doświadczenia zawodowego.
4.6.    Praktykant lub Stażysta po umieszczeniu opinii na Portalu może wnioskować o zmianę podanej opinii tylko w szczególnych przypadkach np. przy popełnieniu błędu (np. literówki typu „rok 2021”) lub innej wyjątkowej sytuacji. Wniosek ten powinien zostać wysłany drogą elektroniczną na adres kontakt@nieparzekawy.pl i nie musi zostać uznany jako zasady przez Zespół.
4.7.    Praktykant lub Stażysta dodając opinię powinien kierować się realnym doświadczeniem jakie go spotkało podczas praktyki czy stażu. Jakiekolwiek podejrzenie o poświadczenie nieprawdy poprzez wypełnianie opinii o praktykach, które nie miały miejsca będzie skutkowało usunięciem opinii z portalu.
4.8.    Praktykant lub Stażysta dodając opinię powinien zachować kulturę osobistą w wypowiedzi stosując się do tzw. netykiety oraz w szczególności powinien unikać przekleństw, rasistowskich/pornograficznych/obraźliwych uwag i tym podobnych. Jakiekolwiek odstępstwo od tej reguły będzie skutkowało usunięciem opinii z portalu.
4.9.    Praktykant lub Stażysta dodając opinię zgadza się na jej wykorzystywanie przez zespół w dowolnym celu.
4.10.    Praktykant lub Stażysta wyrażając zgodę w formularzu na otrzymywanie informacji od Zespołu  zgadza się na otrzymywanie nieregularnych wiadomości e-mail na swoją skrzynkę pocztową z wszelkimi informacjami uznanymi przez zespół za stosowne i mogące zainteresować danego użytkownika.
4.11.    Zespół, ani Portal nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczone w Opinii treści. Jedyną osobą odpowiedzialną za te treści jest dany Praktykant lub Stażysta, który może zostać zweryfikowany na podstawie IP.

5.    Postanowienia końcowe
5.1.    Prawem właściwym dla rozstrzygania jakichkolwiek sporów pomiędzy zespołem, a innymi podmiotami jest prawo polskie.
5.2.    Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności.
5.3.   Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień.
5.4.   Zespół zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym okresie. Wynika to z ciągłego rozwoju serwisu